Tomas CV

Namn Tomas Ohlin
Född 20 augusti 1934
Gift med: Fil. dr. Eva Lindencrona-Ohlin.
Fem barn, födda 1963-1980

Personlig läsanvisning till publikationsförteckning

Glimtar ur Tomas Ohlins musikaliska verksamhet

Spelade klarinett under skolåren. Pianospel från tonåren, sedan dess i stort sett dagligen hela livet, harmoniska improvisationer. Improviserade framträdanden i många sammanhang. Gitarr och folkvisor från 1950-talet och framåt. Komposition: text och musik, ett antal egna visor och översättningar. Sång i både Studentsångarnas större och och dess mindrekör, under körledaren Einar Ralf, ca 5 år i slutet av 1950-talet. Körresor till bl a Florens. Sånglektioner för solosång.         

Musikant i Blåsorkestern Korsdraget, altsax och senare tvärföljt, ca 6 år i början av
1960-talet. Många orkesterresor. Gitarrackompagnemang till några dixielandorkestrar. Framträdanden med vissång i många olika sammanhang och grupper, bl a professionella tillsammans med Git Magnusson. Några framträdanden i Sveriges Radio. Två egna sångkvartetter (den ena av dem vid namn The Off Keys) med jazzsång. Båda kvartetterna var med upplägget sopran-alt-tenor-bas. Egna arrangemang för fyrstämmig säng. Typ av musik: Jazz (Exempel: How high the moon, Everything happens to me, Alexander’s Ragtime Band), samt melodier av Gershwin och Cole Porter. Framträdanden bl a i Harlem på Nalen, i början av 1960-talet, där ackompanjerade av bl a Claes-Göran Crona.

Medlem och musikant i Balalajkaorkestern Kazbek, altbalalajka och rytminstrument. Orkesterns ordförande sedan 1990. Organiserat många av orkesterns framträdanden. Ett antal resor till bl a Ryssland för musikaliskt utbyte. Musikaliska resor till många andra länder. Soloflöjtframtramträdande vid bröllop i en kyrka i Västra Sverige, 2012.

Ordförande i Samfundet Visans Vänner,  Åren 2003- 2010 samt 2013. Många framträdanden, sång till gitarr. Organisation av många av Samfundets framträdanden.

Utbildning

Studentexamen 1953-05-08 vid Högre Allmänna Läroverket på Kungsholmen, Stockholm
Matematik, 1 betyg, Stockholms Högskola, dec 1953.

Avdelningen förr Elektroteknik, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, till 1957. Tentamina i: Ritteknik, Numeriska beräkningsmetoder, Beskrivande geomentri, Hållfasthetslära, Vektoralgebra och vektoranalys, Matematik, Mekanik, Elektronik, Fysik, Maskinelement, Funktionslära, Elektromaskinlära, Nationalekonomi.

Fil. kand. 1963-06-07 Vid Matematisk-Naturvetenskapliga Fakulteten vid Universitetet i Uppsala: Matematik 3 betyg, Matematisk statistik 2 betyg, Teoretisk fysik 1 betyg

Fil. lic. 1971-11-08 vid Institutionen för Informations-behandling-ADB vid Stockholms Universitet. Betyg: Med utmärkt beröm godkänd. Avhandling: ”Utvärdering av databehandlingssystem.

Adj. professor vid Institutionen för Ekonomiska Informationssystem, med särskild inriktning på samhällsinformationssystem, Linköping Universitet. 1999-2002.

Militärtjänst

Tiden 1961-07-06 till 1962-08-23. Utbildning till kryptotekniker (kod- och chiffersystem) samt tjänstgöring vid Marinledningen i Stockholm. Sista militära grad: vpl sergeant.

Yrkesverksamhet

Verksamhet inom den akademiska sektorn

Programmeringskurser som lärare vid Statistiska Institutionen, Stockholms Universitet, 1966-67
Anställning som assistent 1967 vid Institutionen för Informationsbehandling-ADB, Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet.
Anställning som extra universitetslektor 1967-68 vid Institutionen för Informationsbehandling-ADB vid Kungliga Tekniska Högskolan/Stockholms Universitet.
Delegat i Stockholms Databehandlingsdelegation, 1967-68. Sekreterare i Kungliga Tekniska Högskolans Datautskott, från dess bildande 1968-70.
Sekreterare i Universitetskanslersämbetets/Statskontorets utredning rörande ”Det framtida behovet av datamaskinkapacitet inom universitetsområdet”, 1970-71.

Sekreterare i Universitetskanslersämbetets utredning rörande ”Resursbehov för samt forsknings- och utbildningsinnehåll i ämnet Informationsbehandling på universitetsnivå, 1971-72.

Utarbetande av System för Datorstödd examination, tillsammans med prof Mats Lundeberg, 1967-68, under åren närmast därefter vid Institutionen för Informationsbehanding-ADB, KTH/SU.

Forskning inom Institute for Management of Innovation and Technology, IMIT, vid Handelshögskolan i Stockholm. Intresseområde: Interaktiva telekommunikationssystem och deras effekter, 1988-90

Utveckling av forskningsprogrammet Samarbete och teknik (inom området Computer Supported Cooperative Work, CSCW), NUTEK/Arbetsmiljöfonden, 1993-94.
Utveckling av forskningsprogrammet Kommunikation för demokratisk kontakt mellan medborgare och samhälle, KFB, 1996-97.

Utbildnings- och forskningsplanering inom Södertörns Högskola, 1997- 99.
Administration och doktorandundervisning vid Inst. för Ekonomiska Informationssystem, Linköpings Univ. 1999-2001.
Ledamot i betygsnämnd för doktorsdisputation (Sari Hakkarainen), Stockholms Universitet, 1999.
Ledamot i betygsnämnd för doktorsdisputation (Anders Avdic), Linköpings Universitet 1999.
Ledamot i betygsnämnd för doktorsdisputation, Umeå Univ, 2003.
Projektledare, Stockholm-delen av det EU-stödda projektet ”Cybervote project” 2000- 03.

Verksamhet inom den privata sektorn

Anställning vid AB Åtvidabergs Industrier (Facit-Odhner) ADB-avdelning 1963-67. (Företaget omorganiserades 1965 till Industridata AB, genom partiell fusion med ASEA, Saab, Skandinaviska Elverk).
Verksamhet som programmerare, systemman, chef för avdelningen för teknisk försäljning.

Anställning vid Viewdata AB (Johnson-ägt företag, som specialiserat sig på videotex) 1981-84. Inriktning: Medieutveckling och telekommunikation för nya tillämpningar.
Initiativtagare till utvecklingsprojektet SONATA, i samarbete med Leverantörsföreningen Kontor och Data AB (LKD, nuv. SITO), 1984. Inriktning: Industriell telekommunikation på bredbandsnät. Projektområden: Distribuerad utbildning, Meddelandesystem, Teleförmedlad konsumentupplysning samt teleköp.
Ordförande i LKD Telekommitté, 1983-84.
Projektledare för Riksdataförbundets Videotexprojekt, 1985-86.

Konsultverksamhet inom telekommunikationsområdet, TELO Konsult AB, 1985.
Ansvarig för utveckling av offentliga onlinetjänster i TeleGuide Scandinavia AB 1991-92.
Genomförde liberala närradiosändningar 1991-92. Styrelseordförande, SeniorNet Sweden, 2001-02.

Verksamhet inom den offentliga sektorn

Sekreterare i Dataindustriutredningen, Industridepartementet, 1972-74. Särskilt ansvarsområde: Forskning och utveckling, samt utbildning. Slutbetänkande ”Data och Näringspolitik” 1974.
Arbetande expert i Datasamordningskommittén, Finansdepartementet, 1974-75.
Ansvarsområde: Prognoser för tillämpningsutvecklingen inom informationsbehandlingsområdet.

Avdelningsdirektör vid Styrelsen för Teknisk Utveckling, 1974-78. Ansvarsområde: Forskning inom området Informationsbehandling, särskild metodik och programvara. Speciellt initiativ: Projekt TERESE “Telekommunikation och regional utveckling (tillsammans med docent Bertil Thorngren), 1975-78.

Expert i Datalagstiftningskommittén, Justitiedepartementet, 1977-78. Intresseområde: Lagtekniska möjligheter för framtida typer av datakraft. Huvudsekreterare i Informationsteknologiutredningen, Utbildningsdepartementet, 1978-81. Slutbetänkande ”Nya medier text – TV, teledata”, 1981. Kanslichef och övergripande ansvarig för utredningsarbetet. Ledamot av Data- och elektronikkommittén, Industridepartementet 1983-84. Slutbetänkande maj 1984.

Ledamot av Datadelegationen, Civildepartementet 1984-85.
Ledamot av Kommissionen för Folk- och bostadsräkning, Civildepartementet 1985-88.
Ledamot av Styrgruppen för Ramprogrammet Informationsbehandling, Styrelsen för Teknisk Utveckling 1982-85.
Expert i Radiolagsutredningen, Utbildningsdepartementet 1988-91.
Expert vid Utbildningsdepartementet samt Civildepartementet i IT-frågor anknuten till Statsrådsberedningen 1995-96.
Expert i Arbetsgruppen för SamhällsGuiden, Inrikesdepartementet, 1996-97.
Expert i Kulturnätutredningen, Kulturdepartementet 1996-97. Ledamot i Datalagskommittén, Justitiedepartementet, 1996-97.
Projektledare, Statskontorets utvärdering av Umeå Internetval, 2001.
Analys av ePaneler för Stockholms Stad, 2001.
Ledamot av Arbetsgruppen för IT och Demokrati, Justitiedepartementet, 2003.
Ämnessakkunnig, Integrations- och Jämställdhetsdepartementet, Demokratienheten, 2008-10. Ledamot i många kommittéer och arbetsgrupper, t ex inom Riksdataörbundet, Videotexföreningen i Sverige.
Initiativtagare Analysgruppen D2D (Dialogue to democracy).
Delegat vid ett stort antal internationella konferenser. Medlem av Program Committee, IFIP 83, Paris, Frankrike. 9th World Computer Congress, International Federation for Information Processing, 1983.
Medlem av Program Committee, INFOCOM 86, Paris, Frankrike, 1986.
Inbjuden talare till många konferenser, särskilt konferenser om elektronisk demokrati.
Delaktig i starten av Academic Network of Telecommunications, ANET, efter 5 år med ca ett dussin internationella akademiska vetenskapsmän, bokörfattande och årliga internationella sammankomster, fr o m 1988. Ledamot av Deliberative Democracy Consortium Steering Committee, USA, 2003.
Deltagare First Skype Conference on Applied Deliberative Democracy, 2011.

Publikationer

1960-talet

1970-talet

1980-talet

1990-talet

2000-talet

Odaterat